Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

International Day of Biodiversity.

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Tomorrow is the International Day of Biodiversity. Find out more about what biodiversity is and what we can do to preserve biodiversity through this colourful and easy to understand guide by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and United Nations Decade on Biodiversityhttp://bit.ly/1Uw1QEu
#‎IDB2017 ‪#‎BiodiversityDay‬
Αύριο είναι η διεθνής ημέρα της βιοποικιλότητας. Βρείτε περισσότερα σχετικά με το τι είναι η βιοποικιλότητα και τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα μέσω αυτού του πολύχρωμα και εύκολο να κατανοήσουμε τον οδηγό από το Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) και το United Nations Decade on Biodiversityhttp://bit.ly/1Uw1QEu
#Idb2017 #biodiversityday

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

World Telecommunication and Information Society Day 2017

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
World Telecommunication and Information Society Day 2017 focuses on the power of Big Data for development and aims to explore how to turn imperfect, complex, often unstructured data into actionable information in a development context and achieve the Sustainable Development Goals.
The UN Specialized Agency in charge of information and communications technologies is the International Telecommunication Union (ITU). On this day, find out about what ITU does for the world: http://bit.ly/Zn5ARa
Κόσμο τηλεπικοινωνιών και κοινωνία της πληροφορίας μέρα 2017 εστιάζει στην δύναμη του big data για ανάπτυξη και έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς να μετατρέψει το ατελές, περίπλοκη, συχνά αδόμητη δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης.

Η εξειδικευμένη υπηρεσία του ΟΗΕ στην κατηγορία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας είναι η διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (itu). Αυτή τη μέρα, να μάθουμε για το τι σημαίνει για την ITU κόσμο: http://bit.ly/Zn5ARa

#WTISD2017 #GlobalGoals #ICT4SDG

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Today is International #DayofFamilies!

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Today is International #DayofFamilies! The theme for 2017 is, “Families, education and well-being” In particular, the Day is to raise awareness of the role of families in promoting early childhood education and lifelong learning opportunities for children and youth.
The Day also aims to discuss the importance of ‘knowledge and skills needed to promote sustainable development, including among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development’ (#SDG4, target 4.7).
Join and Engage in a conversation regarding this year's theme here: http://bit.ly/unsdn-idf2017
The deadline is 17 May 2017.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Apply now for the UN DESA Energy Grant!

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

Apply now for the UN DESA Energy Grant! The thematic focus for 2017 is “Sustainable Energy for Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World”.
Deadline: 15 June 2017 at midnight EST.
Successful recipients should be able to demonstrate leadership and innovation in energy for poverty alleviation and stimulating economic opportunity, as well as willingness and ability to implement knowledge transfer through capacity building activities aimed at replicating and...
Δείτε περισσότερα
Ισχύουν τώρα για τον οηε ντέσα ενέργεια γκραντ! Το θεματικό επίκεντρο για το 2017 είναι "βιώσιμη ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο".
Προθεσμία: 15 Ιουνίου 2017 τα μεσάνυχτα est.
Επιτυχής αποδέκτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ηγεσία και την καινοτομία στην ενέργεια για τη μείωση της φτώχειας και την τόνωση της οικονομικής ευκαιρία, καθώς επίσης την προθυμία και την ικανότητα να εφαρμόσουν τη μεταφορά γνώσης, μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων δραστηριότητες που στοχεύει στην αντιγραφή και κλιμάκωση επιτυχημένες εμπειρίες και διδάγματα.
Περισσότερα: https://poweringthefuture.un.org/

#poweringthefuture #UN4Youth #Youth2030 #GlobalGoals #SDGs

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

"The State of World Population" by UNFPA

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

Did you know that our world is home to 1.8 billion young people between the ages of 10 and 24? There are more young people in this group today than at any other time in human history. Read this comprehensive report, "The State of World Population" by UNFPA to find out about the importance of investing in #youth not solely as responding to the needs of young people, but also as an imperative for sustainable development: http://bit.ly/2b4BKJg
Το ήξερες ότι ο κόσμος μας είναι πατρίδα 1.8 δις νέους ηλικίας μεταξύ 10 και 24; Υπάρχουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι σε αυτή την ομάδα σήμερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Διάβασε αυτό περιεκτική έκθεση, "το κράτος του παγκόσμιου πληθυσμού" από UNFPA για να μάθουμε για τη σημασία της επένδυσης στην #νεολαίας αποκλειστικά ως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ανθρώπων, αλλά και ως επιτακτική ανάγκη για την αειφόρο ανάπτυξη: http://bit.ly/2b4BKJg

#UN4Youth #Youth2030 #SDGs #GlobalGoals

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Today is World #PressFreedom Day.


Today is World #PressFreedom Day.
According to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."
The theme for this year is, "Critical Minds for Critical Times: Media’s role in advancing peaceful, just and inclusive societies"
Find out more about #WPFD2017 here: http://en.unesco.org/wpfd
-1:04
5