Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Are you between 18 and 35 years old? Have a social enterprise headquartered in a Euro-Med country?


Are you between 18 and 35 years old? Have a social enterprise headquartered in a Euro-Med country? Fluent in English and have a passport valid till next May? Entrepreneurs for Social Change (E4SC) is regional program by UNIDO - United Nations Industrial Development Organization that empowers young social entrepreneurs in the Euro-Mediterranean region to induce positive social change in their communities, fostering entrepreneurship and innovative ideas.
The selected young leaders receive feedback from peers, mentoring from experienced social entrepreneurs and are matched with potential investors during the year following the training. Apply by 15th of August here: https://e4sc.org/

Είσαι μεταξύ 18 και 35 ετών; Έχετε μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα σε μια ευρώ χώρα; Άπταιστα στα αγγλικά και έχει διαβατήριο έγκυρο μέχρι την επόμενη Μαΐου; Οι επιχειρηματίες για την κοινωνική αλλαγή (e4sc) είναι περιφερειακό πρόγραμμα από το UNIDO-United Nations Industrial Development Organization που επιτρέπει στους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες στην ευρωμεσογειακή περιοχή να επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές στις κοινότητες τους, να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες ιδέες.
Οι επιλεγμένα νέοι ηγέτες λαμβάνουν σχόλια από συμμαθητές, καθοδήγηση από έμπειρους κοινωνικούς επιχειρηματίες και είναι με πιθανούς επενδυτές κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί την εκπαίδευση. Εφαρμογή μέχρι τις 15 Αυγούστου εδώ: https://e4sc.org/

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Between the ages of 15 and 29?

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Between the ages of 15 and 29? A citizen of and residing in one of the Member States of the European Union, European Free Trade Association or one of the countries of the Western Balkans? Be part of the Youth, Peace and Security European Regional Consultation!
40 young people who are active, enthusiastic and invested in promoting peace and security across the EU, EFTA, and the Western Balkans will be selected to help discuss and orient the role of youth in sustaining peace in their communities and countries. Find out more here: http://bit.ly/2tC1C5M
#Youth4Peace #UN4Youth
Ανάμεσα στις ηλικίες 15 και 29; Πολίτης και κατοικεί σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή σε μία από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων; Να είστε μέρος της Νεολαίας, της ειρήνης και της ασφάλειας Ευρωπαϊκή Περιφερειακή διαβούλευση!
40 νέοι άνθρωποι που είναι ενεργοί, ενθουσιώδης και επενδύσει στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλη την εε, την εζες και τα δυτικά Βαλκάνια θα επιλεγούν για να βοηθήσουν στη συζήτηση και την ανατολή του ρόλου των νέων στη διατήρηση της ειρήνης στις κοινότητες και τις χώρες τους. Βρείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2tC1C5M
#Youth4Peace #UN4Youth

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Did you know that Part 3, Chapter IX of the Yearbook

Did you know that Part 3, Chapter IX of the Yearbook

Did you know that Part 3, Chapter IX of the Yearbook covers the United Nation's work relating to youth? Read it here: http://ow.ly/Pynq30dzqVQ
Γνωρίζετε ότι το μέρος 3, κεφάλαιο ix της επετηρίδα καλύπτει το έργο του Ηνωμένου Έθνους σχετικά με τη νεολαία; Διαβάστε το εδώ: http://ow.ly/Pynq30dzqVQ

#UN4Youth
 

http://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=2012&bookpage=1060

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Register for the 2017 World Youth Skills Day:

Register for the 2017 World Youth Skills Day: Skills for the Future of Work event in the United Nations Headquarters in New York! Deadline 12 July! http://goo.gl/S2K4bz
#YouthSkills #UN4Youth
Μητρώο για την 2017 παγκόσμια ημέρα δεξιοτήτων νέων: Δεξιότητες για το μέλλον της εκδήλωσης της εργασίας στα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη! Προθεσμία 12 Ιουλίου! http://goo.gl/S2K4bz
#YouthSkills #UN4Youth

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

European Forest Week 2017 Art Contest.

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is holding a European Forest Week 2017 Art Contest. Open to anyone from 5-19, use your imagination and express your ideas on the European Forest Week theme: "Forests our common good". Contest closes on 31 July at 12:00 CEST.
Η Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) κρατάει μια ευρωπαϊκή εβδομάδα 2017 art διαγωνισμό. Ανοίξτε σε οποιονδήποτε από το 5-19, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και εκφράσω τις ιδέες σας σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής εβδομάδας δασών: "τα δάση του κοινού μας καλού". ο διαγωνισμός κλείνει στις 31 Ιουλίου στα 12:00 δοκιμών.

Περισσότερα: http://bit.ly/2rV3lW9