Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Register for the 2017 World Youth Skills Day:

Register for the 2017 World Youth Skills Day: Skills for the Future of Work event in the United Nations Headquarters in New York! Deadline 12 July! http://goo.gl/S2K4bz
#YouthSkills #UN4Youth
Μητρώο για την 2017 παγκόσμια ημέρα δεξιοτήτων νέων: Δεξιότητες για το μέλλον της εκδήλωσης της εργασίας στα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη! Προθεσμία 12 Ιουλίου! http://goo.gl/S2K4bz
#YouthSkills #UN4Youth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου