Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Καλώ όλους τους δημοσιογράφους από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες!

Calling all journalists from the Least Developed Countries! The United Nations Office of the High Representative for Least Developed Countries, Landlocked Developing Coutries and Small Island Developing States (UN - OHRLLS) is looking for inspiring stories on how sustainable energy positively impacts communities and individuals in the world's Least Developed Countries.
Winners of the ‘Voices of A Brighter Future’ competition will have their work featured by the United Nations and other news outlets, with travel and expenses covered to report from the Sustainable Energy for All Forum in Lisbon, Portugal.
Find out more here: http://bit.ly/2BAOV32
Καλώ όλους τους δημοσιογράφους από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες! Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών του ύπατου εκπροσώπου για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τα μεσογείων αναπτυσσόμενα κράτη και τα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη (UN-Ohrlls) ψάχνει για εμπνευσμένες ιστορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η βιώσιμη ενέργεια επηρεάζει θετικά τις κοινότητες και τα άτομα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Οι νικητές των "φωνών ενός καλύτερο μελλοντικού" Ανταγωνισμού θα έχουν την εργασία τους από το United Nations και άλλες ειδήσεις, με ταξίδια και έξοδα που καλύπτονται από τη βιώσιμη ενέργεια για όλο το φόρουμ στη λισαβόνα, Πορτογαλία.
Βρείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2BAOV32

#LDCVoices #SEforALL


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου