Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

"The Missing Peace” is now available in all 6 UN official languages!

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

The progress study on Youth, Peace & Security "The Missing Peace” is now available in all 6 UN official languages!
This study is based on discussions with over 4200 young people and research in 27 countries.
It was carried out to demonstrate young people’s positive role in sustaining peace and to propose concrete recommendations in order to implement UN Security Council Resolution 2250 🕊️
Η μελέτη προόδου για τη νεολαία, την Ειρήνη & την ασφάλεια "η χαμένη ειρήνη" είναι πλέον διαθέσιμη και στις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ!

Η μελέτη αυτή βασίζεται σε συζητήσεις με πάνω από 4200 νέους και έρευνα σε 27 χώρες.
Πραγματοποιήθηκε για να καταδειχθεί ο θετικός ρόλος των νέων στη διατήρηση της ειρήνης και να προταθούν συγκεκριμένες συστάσεις για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2250 του Συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε τη μελέτη εδώ: http://bit.ly/2n9GzXc

#Youth4Peace #UN4Youth #UNSCR2250

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου